Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮอกไกโด
(JGCTS010)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST (NO.2) (TG)
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST (NO.1) (TG)
วันที่ 3 - 7 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(STCTS008)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN LAST SNOW IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา
(JGCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.4) (TG)
วันที่ 1 - 6 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS007) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.3) (TG)
วันที่ 27 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS006) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.2) (TG)
วันที่ 23 - 27 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.1) (TG)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.2) (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์ ** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
(JGCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.1) (TG)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์ ** ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ “TODA MEMORIAL PARK” ** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(JGCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.2) (TG)
วันที่ 1 - 6 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(JGCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.1) (TG)
วันที่ 2 - 6 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด- ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(TBCTS016) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER WOWW (TG)
วันที่ 29 ม.ค. 61 - 22 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออกไกโด - ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “SHIKISAI NO OKA” - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” - เก็บความมุ้งมิ้ง น่ารักๆ ใส่กระเป๋ากลับบ้านกับ “ร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่”
(TBCTS041) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO DRIFT ICEWALK (TG)
วันที่ 19 - 25 ก.พ. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานเพลินเพลินกับการเดินบน ธารน้ำแข็ง - เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - ชิวชิวกับการตกปลาน้ำแข็ง ที่ทะเลสาบอะคัง - [กรุ๊ป 08-14 FEB] ซัปโปโร-ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018
(TBCTS040)ทัวร์ญี่ปุ่น KOKKAIDO 3 ICE FESTIVAL (TG)
วันที่ 13 - 18 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “TAKINO PARK” อย่างเพลิดเพลินใจ - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “SNOW MOBILE” อย่างเพลิดเพลินใจ - เที่ยวชม น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ
(TBCTS039) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW 4 FESTIVAL (TG)
วันที่ 7 - 14 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - - 4 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด “เทศกาล SOUNKYO ICE FEST-SAPPORO SNOWFEST-OTARU CANDLE LIGHT-SHIKOTSU ICE FEST” - ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - เที่ยวชม น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ถนนซาไคมาจิ
(TBCTS037)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER FINVER (TG)
วันที่ 18 - 23 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - - สัมผัสประสบการณ์พิเศษ “นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker” - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “SHIKISAI NO OKA” - เดินเล่นสุดชิลล์ในบรรยากาศเก่าๆ กับริมคลองโอตารุ - ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - เที่ยวชม น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ถนนซาไคมาจิ
(STCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ (TG)
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel จำนวน 2 คืน (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ) - ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ - ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก
(GLHCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ENJOY SNOW (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ  พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม  บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
(GLHCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (TG)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ - สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ
(GLHCTS001)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (TG)
วันที่ 4 - 8 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ – คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ – อิออน พลาซ่า - สวนเทมิยะ – สวนฟูกิดาชิ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ สวนมารุยาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014