Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์รัสเซีย
(CTRUS001) ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน) (EK)
วันที่ 10 - 17 ต.ค. 60  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(CTDME007)_ทัวร์รัสเซีย_AURORA HUNTING (มอสโคว์-มูร์มันสค์) 7D5N _DEC-NY (TG)
วันที่ 4 - 10 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ -มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน -ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ –พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM – ละครสัตว์รัสเซีย
(CTDME006)_ทัวร์รัสเซีย_RUSSIAN FLY TO TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนปีเตอร์) 7D5N _SEP- NOV (TG)
วันที่ 4 - 10 ก.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย- มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟสู่กรุงมอสโคว์ – มอสโคว์ - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสกาวา – ละครสัตว์- ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์
(CTDME002)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ ] 6D3N _SEP- DEC (EY)
วันที่ 13 - 18 ก.ย. 60  (6วัน 3คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์ - มอสโคว์ – อาบูดาบี
(CTDME001)_ทัวร์รัสเซีย_CITY BREAKS IN MOSCOW ZAGORSK _5D3N_SEP-NOV (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์ มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
(CTDME004)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย in Train(รถไฟด่วน)-มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์_8D5N_AUG-OCT (EK)
วันที่ 12 - 19 ก.ย. 60  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(CTDME003)_ทัวร์รัสเซีย_ Russian Extreme มอสโคว์-เซนต์-ซาร์กกอส _8D5N_18-25AUG (QR)
วันที่ 18 - 25 ส.ค. 60  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - โดฮา – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ มอสโคว - บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ - พระราชวังแคทเทอรีน – – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - นั่งรถไฟ SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – ล่องเรือ River cruise - ถนนอารบัต สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม – ละครสัตว์ ซาร์กอร์ส – ตลาด IZMAILOVO
(PVRUS006)_ทัวร์รัสเซีย_WHITE NIGHT RUSSIA (มอสโคว์-เซ็นปีเตอร์) 8D6N_JUL-OCT (KC)
วันที่ 20 - 27 ก.ค. 60  (8 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย -มอสโคว์- METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต - มอสโคว์ – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – โบสอัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน - มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(PVRUS004)_ทัวร์รัสเซีย_LOVE SPRING_MOSCOW-ST.PETERSBURG_8D6N_21-28 SEP (KC)
วันที่ 21 - 28 ก.ย. 60  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์- METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต -มอสโคว์ – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – โบสอัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน . -มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - Bronze horseman -มหาวิหารเซนต์ไอแซค -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก- พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด-แอสตาน่า
(PVRUS003)_ทัวร์รัสเซีย_SUPER MOSCOW_มอสโคว์-ซาร์กอร์ส_5D3N_SEP-DEC (TG)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR - ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY - จัตุรัสแดง– กุม - มหาวิหารเซนต์บาซิล – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – มอสโคว์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– ถนนอารบัต
(MKRUS003)_ทัวร์รัสเซีย_DMETG00024_ HAPPY MOSCOW มอสโคว์-ซาร์กอร์_6D4N _SEP-OCT (TG)
วันที่ 7 - 12 ก.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ล่องเรือ Radisson Cruise -พระราชวังเครมลิน -โบสถ์เซนต์เบซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโร่ว ฮิลล์ จตุรัสแดง - ช้อปปิ้งถนนอาร์บัท ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองอิซไมโลโว่
(BWRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_BIG RUSSIA MOSCOW ST.PERTERBURG 6D4N _30NOV-5DEC (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6วัน 4คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์ (Russian Circus) - มอสโคว์ – บินภายใน - - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน - Nevsky Prospekt - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟหัวความเร็วสูง-มอสโคว – รถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์
(BWRUD001)_ทัวร์รัสเซีย_BIG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N _SEP-NOV (TG)
วันที่ 13 - 17 ก.ย. 60  (5 วัน 3คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัสร์รัสเซีย - มอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด - อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ - ยอดเขาสแปโรว์ – ย่านถนนอารบัท - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์ (Russian Circus) - สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
(GHEUR010)_ทัวร์รัสเซีย_RUSSIA FULL BOARD (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์)_7D5N_NOV (TG)
วันที่ 1 - 7 พ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ -สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ถนนอารบัต – บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – ซาร์กอร์ส -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังนิโคลัส – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – ล่องเรือแม่น้ำมอสกาวา – ละครสัตว์ -วิหารเซนท์ซาเวียร์ – ตลาด อิสมายลอฟ
(GHEUR005)_ทัวร์ยุโรป_RUNSIA AURORA HUNTING_8D5N_NOV-DEC (EY)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 7 ธ.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง -ถนนอารบัต
(CTDME005)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย ON BOARD[มอสโคว์-ซาร์ก] 8D5N_ AUG - OCT (EK)
วันที่ 27 ต.ค. 60 - 3 พ.ย. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ- พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(ZGRUS001)_ทัวร์รัสเซีย_ABSOLUTE RUSSIA (มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8D5N _AUG-OCT (EY)
วันที่ 5 - 12 ส.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 45,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
(PVRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_LET IT SPRING-A_MOSSCOW-ST.PETER_6D4N_AUG-SEP (KC)
วันที่ 19 - 24 ส.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) - มอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(PVRUS001)_ทัวร์รัสเซีย_WHITE NIGHT RUSSIA-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก_8D6N_SEP-OCT (KC)
วันที่ 31 ส.ค. 60 - 7 ก.ย. 60  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์- METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต - มอสโคว์ – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – โบสอัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน -เอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค (B/L/D) -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -อัลมาตี้
(PVKC001)ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING A MOSCOW - ST.PETERSBURG *พักหรู4ดาว* _AUG-SEP (KC)
วันที่ 19 - 24 ส.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014