Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นิวซีแลนด์
(BWNZ008) เกาะเหนือ เกาะใต้ Grand tour NZ (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 121,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์
(BWNZ006) เกาะเหนือ เกาะใต้ Highlight NZ (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 104,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์
(BWNZ005) เกาะเหนือ เกาะใต้ Highlight NZ (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 21 ก.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 101,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์
(BWNZ002) เกาะเหนือ The Hobbit Tour อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - เทาโป (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน - ย่านควีนส์สตรีท - ช้อปปิ้ง - ฮามิลตั้น – มาตามาตา - ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม - โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ) - เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
(BWNZ001) เกาะเหนือ The Hobbit Tour อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - เทาโป (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 20 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน - ย่านควีนส์สตรีท - ช้อปปิ้ง - ฮามิลตั้น – มาตามาตา - ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม - โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ) - เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
(BWNZ007) เกาะเหนือ เกาะใต้ Grand tour NZ (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 23 ก.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 119,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ -โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์
(BWNZ004) เกาะใต้ Amazing NZ ไคร์สเชิร์ช - ควส์ทาวน์ (SQ)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 20 พ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 97,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
(BWNZ003) เกาะใต้ Beautiful NZ ควีนส์ทาวน์ - ไคร์สท์เชิร์ช (QF)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ - ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง - ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือ Wild Life - ไคร้สท์เชิร์ช
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014