Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกาหลีใต้
(ST) ENJOY SKI & WINTER SNOW 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 29 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - เกำหลีใต้ – พำจูเอำท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม ลดรำคำ 50 – 70% เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีที่พลำดไม่ได้ – พำท่ำนสนุกเต็มอิ่มกับกำรเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชั่น - น้ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี ) - ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(HN) ทัวร์เกาหลี (HNT-PUS-13) Hi Korea Daegu x Busan (LJ)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 19 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village สวนสนุก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
(ST) ทัวร์เกาหลี ปูซาน เช็คอินแลนด์มาร์ด เมืองน่าอยู่ อุลซาน-ปูซาน (LJ)
วันที่ 3 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE - เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน - โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - ศูนย์โสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) – ถนนซอมยอน แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
(HN) ทัวร์เกาหลี P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ– นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ–เรือเต่ำจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลำดปลำจุนกัง– สวนสำธำรณะ นำยพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานSky walkway - สวนริมทะเลทงจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - lotte premiuum Outlet - ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ - คอสเมติก - APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE – สะพำนกวำงอันแดเคียว –ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์
(GT) เกาหลีเหนือ เปียงยาง ดินแดนหลังม่านเหล็ก (CA)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด • เศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปี ยงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) • เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่ ปรัชญามหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(HN) ทัวร์เกาหลี P11 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (LJ)
วันที่ 11 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลาดปลาจุนกัง– สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
(IT) KTW20 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (TW)
วันที่ 22 พ.ค. 62 - 2 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –Magic Art–Dongseongno Street Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู
(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ) (KE)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู - หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ชาเขียวโบซอง – ปูซาน - Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ – BIFF Square – ย่านนัมโพดง - วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet
(HN) ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
???? ชายหาดอันมก (Anmok Beach) ???? บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) ???? ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) ???? หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) ICN-XJ001 ทัวร์เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(CU) ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVES 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 18 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน
(ST) FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 11 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - เกำหลีใต้ – เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีที่พลำดไม่ได้ อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน (ไม่รวมค่ำขึ้นเคเบิ้ลคำร์) – วัดชินฮึงซำ – พักซอรัคซำน 1 คืน - สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจำกไร่ - ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชั่น - น้ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี ) - ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(JW) XJ704 KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA–ป้อมปราการฮวาซอง- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC- ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(HN) ทัวร์เกาหลี Hi KOREA SUPER PRO 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
????ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ???? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ???? ตลาดพัมโทแกบี ณ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ???? ย่านยอนนัมดง ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
(GTH) ICN-KE001 ทัวร์เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดนักซานซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันนก | พระราชวังชางด๊อกคุง
(GTH) GQICN-TG001 ทัวร์เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 12 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน
(GTH) ICN-XJ002 Hot Hit Promotion 5 วัน 3คืน (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 24 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | สวนอิมจินกัก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(GTH) ICN-XJ003 ทัวร์เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(TTN) XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ 5 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 23 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ....และตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค  โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย...พร้อมใส่ชุดฮันบก  พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS
(ST) MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 14 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014