Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์บรูไน
(GHDPS002) ทัวร์บาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN (TG)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
“ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” •ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต •ชมวัดตัมปะซีริง •ชมวัดอูลูวาตู วัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล •ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ •ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman •ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี •ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ลิงที่พบได้บนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น
(GHBWN001) ทัวร์บรูไน THE GLODEN LEGACY (BI)
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque ผ่านชม พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia แหล่งรวบรวมของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วทุกมุมโลก พิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมูกยาว, พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
(GHBWN002) ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC (BI)
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 59  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมสุดคุ๎ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์”  บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผำนชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรูไน-ชมหมูํบ๎าน Kampong Ayer หมูํบ๎านกลางน้ำที่ใหญํที่สุดในโลกอายุนับพันปี ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยูํกลางทะเลสาบตาไกไต ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ชมโชว์ระบำพื้นเมืองฟิลิปปินส์ ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมค่า ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014