Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินโดนีเซีย
(MM)ทัวร์บาหลี บาหลี - บุโรพุทโธ (GA)
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ “เมืองยอร์กยาการ์ต้า” ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ ชม “วัดพรามนันต์” สถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์องค์แรก จนกระทั่งองค์ปัจจุบัน ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต” ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์”
(MM) ทัวร์บาหลี (GA)
วันที่ 3 - 6 ก.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยูํริมหน๎าผาสูง - ช๎อปปิ้งที่ “คูต๎า เซ็นเตอร์” แหลํงยอดฮิตของนักทํองเที่ยวที่ใครตำงก็ต๎องไปเยือน - ชมระบำบาร็อง แดนซ์ เรื่องราวการตํอสู๎ระหวำงความชั่ว และความดี - ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน - เดินทางโดยสายการบินการูด๎า (GA) GA) GA) GA) ได๎รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก
(MM) ทัวร์บาหลี (GA)
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง - สัมผัสอากาศเย็นที่หมู่บ้านคินตามณี ทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ - ช้อปปิ้งที่ คูต้า เซ็นเตอร์ แหล่งยอดฮิตของนักเที่ยวที่ใครก็ต่างต้องไปเยือน - ชม ระบำ บาร็อง แดนซ์ เรื่องราวการต่อสู่ระหว่างความชั่ว และความดี - ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบบรยากาศสุดโรแมนติกยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ริมชายหาดจิมบารัน - เดินทางโดยสายการบิน การูด้า (GA) GA) GA) GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก
(GH) ทัวร์อินโดนีเซีย-เกาะสวรรค์บาหลี (TG)
วันที่ 5 - 8 ก.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต  ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ  หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
(GH) ทัวร์มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (TG)
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สัมผัสความอลังการของ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก อายุกว่าพันปี  ชม พระราชวังสุลต่าน,พระราชวังน้ำ ชมความงามของสถาปัตยกรรมในแบบของเกาะชวา  ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance  พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งล๊อบเตอร์ หนัก 500 กรัม
(GH) ทัวร์บาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN-B (BI)
วันที่ 8 - 13 ก.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน”  บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน  บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014