Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์พม่า
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (8M)
วันที่ 2 - 4 เม.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! เชื่อมั่น...ศรัทธา!! ปาฏิหาริย์..บังเกิด!! พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (FD)
วันที่ 11 - 13 เม.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! เชื่อมั่น...ศรัทธา!! ปาฏิหาริย์..บังเกิด!! พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 18 - 21 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! 4 วัน 3 คืน เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ – เทพกระซิบ พิเศษ!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + วีซ่า + โชว์หุ่นกระบอก
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (8M)
วันที่ 18 - 21 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + วีซ่า + ชมโชว์นาฏศิลป์หุ่นกระบอก
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (ท-ด) (FD)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 58
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! 4 วัน 3 คืน เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ – เทพกระซิบ พิเศษ!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + วีซ่า + โชว์หุ่นกระบอก
(PV) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (ช-ด) (FD)
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!! 4 วัน 3 คืน เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ – เทพกระซิบ พิเศษ!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + วีซ่า + โชว์หุ่นกระบอก
(PV) ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม (FD)
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) แกรนด์พม่า (FD)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินสบายๆ จ่ายน้อย (เข้ามัณฑะเลย์-ออกย่างกุ้ง) นมัสการ 6 อภิมหาบูชาสถานของพม่า
(HD) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 16 - 18 พ.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สูงสุดแห่งพม่า เมนูเลิศรส !! กุ๎งแมํน้ำ + เป็ดปักกิ่ง + กุ๎งมังกร ราคารวม คำวีซำ และรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
(GH) ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 15 - 17 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองยำงกุ๎ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมำ) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมำ) รํวมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กวำ 1,000 รูป ที่วัด ไจ๎คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ๎โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมำ)
(GH) ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ (PG)
วันที่ 3 - 6 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้้าย่าง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014