Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (TG)
วันที่ 27 - 29 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (ท-ย) (QR)
วันที่ 27 - 29 มี.ค. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (VN)
วันที่ 24 - 26 เม.ย. 58  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย : เคารพศพประธานาธิบดี โฮจิมินห์ // วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ // วิหารวรรณกรรม // ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก // ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย // วัดเนินหยก โชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก ฮาลอง : สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ (อาหารทะเล) ถ้ำนางฟ้า //ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ (ช-ค) (TG)
วันที่ 1 - 4 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ้้าตามก๊ก / วัดไบดิงห์ / พระราชวังฮวาลือ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ (ท-ย) (QR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ้้าตามก๊ก / วัดไบดิงห์ / พระราชวังฮวาลือ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ (ท-ย) (VN)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ้้าตามก๊ก / วัดไบดิงห์ / พระราชวังฮวาลือ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ (ช-ช) (FD)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) >> ชมถ้้าตามก๊ก / วัดไบดิงห์ / พระราชวังฮวาลือ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้้าหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
(PV) ทัวร์ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนดินแดน หลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสความงาม แห่งธรรมชาติบริสุทธิ์
(PV) ทัวร์แกรนด์เวียดนาม (VN)
วันที่ 9 - 14 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบ...เวียดนาม ใต้-กลาง-เหนือ เวียดนามใต้..โฮจิมินห์ – กูจี เวียดนามกลาง..เว้ - ดานัง – ฮอยอัน เวียดนามเหนือ..ฮานอย – ฮาลอง พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารต้นตารับชาววังกับบรรยากาศพระราชวังโบราณ ล่องเรือ 3 แม่น้าหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดของเวียดนาม ทั้ง เหนือ กลาง ใต้ เชิญ!! ทดสอบมุดอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ประวัติศาสตร์ชัยชนะของประเทศเวียดนาม
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 2 - 5 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - ฮาลอง - ถ้านางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH)ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(HD)ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ดาลัด (TK)
วันที่ 4 - 8 ธ.ค. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรดสอบถาม
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014