Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 18 - 22 ก.พ. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ”  ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (DD)
วันที่ 14 - 18 ม.ค. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ”  ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 21 - 24 ม.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) เศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 4 - 7 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (DD)
วันที่ 12 - 14 ก.พ. 59  (3วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี (DD)
วันที่ 19 - 22 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (BL)
วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย ล่องเรือฮาลอง ชมถํ้านางฟ้า - สัมผัสบรรยากาศ ณ ทะเลสาบคืนดาบและสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อกเซิน ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 26 - 29 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ทัวร์เวียดนาม
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ (VN)
วันที่ 7 - 12 ธ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เท่ี่ยวครบ เหนือ กลาง ใต้ • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014