Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (QR)
วันที่ 18 - 21 มี.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหง็อกเซิน–ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-หุบเขาฮามรอง-ตลาดเมืองซาปา-น้ำตกสีเงิน-โบสถ์เมืองซาปา-ตลาดชายแดนก๊กเหลว-สุสานโฮจิมินห์-บ้านโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-เจดีย์เสาเดียว-เจดีย์ทรันก๊อก - พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
(HD) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ฮาลอง–ฮาลองไนท์มาเก็ต-ล่องอ่าวฮาลอง–ถ้ำสวรรค์–ร้านผลิตภัณฑ์โอท็อป–นิงห์บิงห์-นิงห์บิงห์–ถ้ำตามก๊ก–ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหง็อกเซิน–ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย–สุสานโฮจิมินห์–บ้านโฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–เจดีย์เสาเดียว–เจดีย์ทรัน ก๊อก - พิเศษ !!! ฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
(GH) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด (VJ)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR)
วันที่ 6 - 10 เม.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา”//ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย”//เคารพศพประธานาธบิ ดีโฮจมิ นิ ห ์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม//ชมโชวห์ ุ่นกระบอกนำ้ วฒั นธรรม 1 เดียวในโลก//ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย//พเิ ศษ ! อาหารพนื้ เมอื งเวยี ดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ รสเลศิ (Buffet Sen )//
(GH) ทัวร์อินโดจีน แกรนด์เวียดนาม เหนือกลาง ใต้ (VJ)
วันที่ 17 - 22 ก.พ. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่//ชม อุโมงคก์ ู๋จี //ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน//ล่องเรอื แม่นำ้ ไซ่ง่อน//เทยี่ วเมือง “เว”้ เป็นอาณาจักรโบราณ//เทยี่ วเมอื ง “ฮอยอนั ”//ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย”//ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก//พเิศษ ! อาหารพนื้ เมืองเวยีดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ รสเลศิ (Buffet Sen )//
(GH) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (BL)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนงั่ รถโค๊ชปรบั อากาศ”//ชมโชวห์ ุ่นกระบอกนำ้ วฒั นธรรม 1 เดยี วในโลก//ชอ้ ปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย//พเิศษ ! อาหารพนื้ เมอื งเวยี ดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ รสเลศิ (Buffet Sen )//
(HD) ทัวร์อินโดจีน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (BL)
วันที่ 3 - 6 มี.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรแกรมเที่ยวสุดชิว จัดโดย กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ ไม่จอยกับทัวร์อื่น ล่องเรือฮานอย - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา (DD)
วันที่ 14 - 18 ม.ค. 59  (5วัน 4คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ”  ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (DD)
วันที่ 21 - 24 ม.ค. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) เศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (QR)
วันที่ 4 - 7 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (DD)
วันที่ 12 - 14 ก.พ. 59  (3วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย  พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
(GH) เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี (DD)
วันที่ 19 - 22 ก.พ. 59  (4วัน 3คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(HD) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง (BL)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย ล่องเรือฮาลอง ชมถํ้านางฟ้า - สัมผัสบรรยากาศ ณ ทะเลสาบคืนดาบและสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อกเซิน ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า - สุสานโฮจิมินห์ บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย
(GH) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(GH) ทัวร์เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ (VN)
วันที่ 7 - 12 ธ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เท่ี่ยวครบ เหนือ กลาง ใต้ • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014