Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(ZGSGN001)_ทัวร์เวียดนาม_DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N _JUN-SEP (FD)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม - ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท - ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น - ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
(ZGHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_HAN04 LOVELY HANOI 3D2N _JUN-AUG (QR)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ - พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์ - ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ - คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว - ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”
(ZGHAN001)_ทัวร์เวียดนาม_HAN01 AMAZING HANOI SAPA 4D3N _JUN-SEP (FD)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สัมผัสความโรแมนติกที่เวียดนามเหนือ ณ เมืองซาปา หลังคาโลกอินโดจีน - สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ที่หมู่บ้านตะวัน - ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
(ZGDAD002)_ทัวร์เวียดนาม_DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4D3N _MAY-SEP (PG)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน - ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง - เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา - ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
(ZGDAD001)_ทัวร์เวียดนาม_DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน 3D2N _MAY-SEP (PG)
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน - ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
(PVHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_ AWIITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 4D3N _MAY-SEP (VN)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
(PVHAN003)_ทัวร์เวียดนาม_GOOD MORNING SAPA ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4D3N _MAY-SEP (VN)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ซาปา – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
(PVHAN002)_ทัวร์เวียดนาม_CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3D2N _MAY (QR)
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง - วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
(PVHAN001)_ทัวร์เวียดนาม_CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3D2N _JUN-OCT (FD)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
(BIDAD008)_ทัวร์เวียดนาม_VN08PG เว้-ดานัง-ฮอยอัน- 4D3N JUN-SEP (PG)
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม - ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park - นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
(BIHAN007)_ทัวร์เวียดนาม_ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง 5D4N MAY-SEP (DD)
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน - ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
(BIHAN006-2)_ทัวร์เวียดนาม_VN06FD ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4D3N MAY (FD)
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา - ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก - นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา
(BIHAN006-1)_ทัวร์เวียดนาม_VN06DD ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4D3N JUN-SEP (DD)
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา - ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก - นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา
(BIHAN004)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3D2N JUN-SEP (DD)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - เที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม ที่ไม่มีใครเหมือน - พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ สุดอลังการของเวียดนาม
(BIHAN003)_ทัวร์เวียดนาม_VN01DD เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3D2N JUN-SEP (DD)
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60  (3 วัน 2คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเตริ๋นก๊วก - วัดแห่งวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดราตรีเมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน - ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ - ถนน36สาย
(BISGN003)_ทัวร์เวียดนาม_VN03DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด 4D3N MAY-SEP (DD)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ - ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ - นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ - แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน - อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
(BISGN002)_ทัวร์เวียดนาม_VN02DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N MAY-SEP (DD)
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ PALACESAIGON – อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน
(JWDAD008-2)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮฺลล์ 4D3N MAY-OCT (PG)
วันที่ 27 - 30 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ดานัง - เว้ - อุโมงค์ฮายวาน - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม - พระราชวังโบราณไดโนย - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ภูเขาบานาฮิลล์ - ฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(JWDAD008-1)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4D3N JUL-OCT (PG)
วันที่ 6 - 9 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ดานัง -เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำวัดกวางตุ้ง หอม - พระราชวังโบราณไดโนย - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ภูเขาบานาฮิลล์ - นั่งกระเช้า - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - ฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง
(JWSGN007-2)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N MAY-JUN (SL)
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-โฮจิมินห์ - ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ - ทำเนียบอิสรภาพ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนห่าว - ตลาดเบนถัน - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014