Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา [ไม่รวม visa] (XW)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 58  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง,DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู , เป็ดปักกิ่ง
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Super Pro (ZV)
วันที่ 5 - 8 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ วัดจงไถซานซื่อ ❤ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดพระถังซำจั๋ง ❤ วัดเหวินหวู่ ❤ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ❤ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ❤ ซีเหมินติง ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว ❤ พักโรงแรม 4 ดาว ❤ เมนูพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง-ปลาประธานาธิบดี-สเต็กจานร้อน-เสี่ยวหลงเปา-สุกี้ชาบู ชาบู-ปูอลาสก้า ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Tiger Pro (TR)
วันที่ 26 - 29 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ พิเศษ!!!พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + 4 ดาว ★ ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหย่หลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน ★
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน-Countdown Taipei (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ซีเหมินติง-COUNTDOWN ปีใหม่-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค-Duty Free ✿ วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ชิมชาอู่หลง- ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี๋ย-แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน- สวนสนพันปี
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน-Countdown Taipei (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – COUNTDOWN ปีใหม่ ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค-ซีเหมินติง-Duty Free – วัดหลงซานซื่อ ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-สวนสนพันปี ✿ อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Surprise (CI)
วันที่ 5 - 8 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-วัดจงไถชานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง ✿ ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ตึกไทเป 101- Duty Free อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น Countdown Taichung (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ วัดจงไถซานซื่อ–ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง–ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก) ✿ เมืองจีหลง อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี/เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200 ล้าน/ พระกระโดดกำแพง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-Countdown Ximending (CI)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ศูนย์ปะการังแดง-ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง COUNTDOWN–อาบน้ำแร่ในโรงแรม ✿ นั่งรถไฟด่วน- อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่น้ำตกชางชุน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-สวนสนพันปี
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา [ไม่รวม visa] (XW)
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู ,เสี่ยวหลงเปา
(HD) ทัวร์ไต้หวัน - Winter Tiger Pro (TR)
วันที่ 19 - 22 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
TAIWAN WINTER TIGER ★ พิเศษ!!!พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + 4 ดาว ★ ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหย่หลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน ★ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินคะ ★ทัวร์ไต้หวัน ★
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown EDA World 2016 (BR)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อารีซัน ❤ สวนสนพันปี ❤ ทะเลสาบสองพี่น้อง ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ นั่งรถไฟหัวจรวด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown EDA World 2016 (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อารีซัน ❤ สวนสนพันปี ❤ ทะเลสาบสองพี่น้อง ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ นั่งรถไฟหัวจรวด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-❤ LOVE LOVE ❤-Countdown To New Year 2016 (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ ซีเหมินติง ❤ ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน)
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 4 อุทยาน-New Year 2016 (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทจง ✿ หนานโถว ✿ เจียอี้ ✿ เกาสง ✿ ไถตง ✿ ฮวาเหลียน ✿ ไทเป ✿ อาบน้ำแร่ ✿ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 4 อุทยาน-New Year 2016 (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทจง ✿ หนานโถว ✿ เจียอี้ ✿ เกาสง ✿ ไถตง ✿ ฮวาเหลียน ✿ ไทเป ✿ อาบน้ำแร่ ✿ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-เถาหยวน-น้ำตกฮวงจิน-DIY หมอนลาเวนเดอร์ (CI)
วันที่ 19 - 22 พ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ น้ำตกฮวงจิน (น้ำตกสีทอง) ✿ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ✿ DIY หมอนลาเวนเดอร์ ✿ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ✿ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 3 คืน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-รอบเกาะเพลินๆ (CI)
วันที่ 18 - 23 พ.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ อุทยานทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน) ✿ สายน้ำไหลย้อน-ซันเซียนไท ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ไหว้พระวัดเหวินอู่ วัดฝอกวงซาน ✿ สถานกงสุลเก่าอังกฤษ ✿ เจดีย์มังกรเสือ ✿ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SM) ทัวร์ไต้หวัน ไฮ ไฮ-อุทยานทาโรโกะ (BR)
วันที่ 3 - 7 ธ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❥ ไทเป ❥ ไทจง ❥ ฮัวเหลียน ❥ เหย่หลิ่ว ❥ จิ่วเฟิ่น ❥ อาบน้ำแร่ 2 คืน ❥ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❥ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❥ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❥ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❥ อุทยานทาโรโกะ ❥ พิพิธภัณฑ์กู้กง
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-ปั่นรัก (CI)
วันที่ 23 - 26 ต.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ไทจง ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ปั่นจักรยานชมวิว ✿ ไหว้พระวัดเหวินอู่ ✿ วัดเสวียนจ้าง ✿ วัดพระถัมซัมจั๋ง ✿ กู้กง ✿ ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา Countdown Taichung (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ☺ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ☺
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
ID Line : gustoworldtour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014