Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(IT) ทัวร์ไต้หวัน-SO COOL 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 13 - 17 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี - เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
(TBTPE05) ทัวร์ไต้หวัน – สบายเพลินเพลิน – ทาโรโกะ (BR)
วันที่ 27 - 31 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – วัดจงไถฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไทจง – ไทเป – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ(ผานกนางแอ่น ,อุโมงค์เก้าโค้ง ) นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป- อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
(TBTPE04) ทัวร์ไต้หวัน- สบาย เพลินเพลิน อาลีซัน (BR)
วันที่ 4 - 8 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อทุยานอาลีซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power
(WSTPE02) ทัวร์ไต้หวัน-Seasonal ทะเลสาบสุริยันจันทรา –เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น (TG)
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน-วัดปากั๊วซาน-ตลาดฟ่งเจี่ย - ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป 101-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - -หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนียม-ชิมชา-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน
(WSTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-Seasonal Pro ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น (IT)
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน-เถาหยวน - ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ - หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท
(SMTPE12) ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW COUNTDOWN TAIPEI 101 อาบน้ำแร่ 4D3N (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เค้าท์ดาวน์ปีใหม่พร้อมชมพลุอลังการที่ตึกไทเป101-สนุกกับเมืองจำลองและสวนสนุก WINDOW ON CHINA-ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่ -ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ GLORIA-ชิมของอร่อยที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101-อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว -
(TBTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE (XW)
วันที่ 3 - 7 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ -ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101
(TBTPE02) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown ตึกไทเป 10 1 – จิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านสายรุ่ง (IT)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
(TBTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown 2018 ตึกไทเป 101-จิ่วเฟิ่น (IT)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตึกไทเป 101
(ATTPE02) ทัวร์ไต้หวัน-Believable New year เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM
(ATTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-SPECIAL DEAL –อารีซัน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น (CI)
วันที่ 11 - 15 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – เจียอี้ - อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101
(GHTPE04) ทัวร์ไต้หวัน – ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 6 - 11 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป – อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ ฮวาเหลียน – นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 - วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน
(GHTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – อาลีซัน (TG)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 - วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
(GHTPE02) ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซัน (CI)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 - วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
(GHTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 6 - 11 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป – อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ฮวาเหลียน – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 - วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – เถาหยวน
(SMTPE11) ทัวร์ไต้หวันโอ้เย้! ปีใหม่-หนานโถว-เจียอี้-อาบน้ำแร่ (XW)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง –เจียอี้ - อุทยานอารีซัน – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM –ช้อปปิ้งซีเหมินติง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 – ตลาดปลาไทเป – เถาหยวน
(SMTPE010) ทัวร์ไต้หวันตั๊ลล๊าก ปีใหม่-หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้งฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หนานโถว - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ชิงจิ้ง - -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
(SMTPE09) ไต้หวันปิ๊งปิ๊ง- ปีใหม่ -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทจง -ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง –ไทเป – สัปปะรด – เหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
(SMTPE08) ทัวร์ไต้หวัน V.I.P ปีใหม่-หนานโถว-ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ –พัก 5 ดาวทุกคืน (BR)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน -ไทเป - หนานโถว – วัดจงไถ่ซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) - วัดเหวินอู่ - เหย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟด่วน – ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ซีเหมินติง
(SMTPE07) ไต้หวันเฮงเฮง ปีใหม่ – หนานโถว-เกาสง-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอารีซัน – เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง - วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง+ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย - ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014