Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(WSTPE001.1) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TR)
วันที่ 25 - 28 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอระลึกเจียงไคเช็ค - การอาบน้ำแร่แบบในห้องพักส่วนตัว - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง
(ITTPE003)ทัวร์ใต้หวัน-อาหลีซัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาปสุริยันจันทรา 6วัน4คืน (XW)
วันที่ 26 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60  (6วัน4คืน)
ราคา 17,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ -เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(TBTPE007) ทัวร์ไต้หวัน – ไทเป 101 –อาลีซัน Peak Peak 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 26 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60  (ุุ6วัน 4คืน)
ราคา 19,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน -จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-หมู่บ้าน HINOKI – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ไทเป – COSMETIC – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ขึ้นตึกไทเป 101ซีเหมินติง-วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUMI MITSUI OUTLET
(WSTPE001) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT) (TR)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอระลึกเจียงไคเช็ค - การอาบน้ำแร่แบบในห้องพักส่วนตัว - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง
(BWTG002)ล่องเรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA JAPAN&TAIWAN 9D7N (TG)
วันที่ 12 - 20 ต.ค. 60  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เส้นทาง ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ- อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน - ห้างคาแนลซิตี้- เรือสำราญ Costa neoRomantica - นาฮะ โอกินาว่า - จีหลง (ไต้หวัน)- มิยาโกจิม่า(ญี่ปุ่น) - โตเกียว *ลูกค้าสามารถเดินทางท่องเที่ยวเมืองได้ด้วยตัวเองหรือสามารถซื้อแพคเกจเสริมจากทางเรือได้
(ATTPE002.1)_ทัวร์ไต้หวัน _Tiger Winte –ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 2 - 5 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(ITTPE001) ทัวร์ไต้หวัน-คุ้มเว่อร์-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
(SMTPE005) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (TR)
วันที่ 20 - 23 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
(ATTPE007)_ ทัวร์ไต้หวัน_Save Save EP.2 ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสรุิยันจันทรา (TR)
วันที่ 25 - 28 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วดัจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซา จงั๋-วดัเหวินอู่ – ชอ้ปปิ้ ง ตลาดฟงเจี้ยไนทม์าเก็ต - เมืองไทเป –ชิมขนมพายสปัปะรด –รา้นศูนยเ์ครื่องประดบั - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึ้นตกึ ) – DUTY FREE - ตลาดซีเหมินตงิ - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บา้นจวิ่เฟิ่น –สนามบินเถาหยวน
(ITTPE005) ทัวร์ไต้หวัน-Summer Pro –เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น (XW)
วันที่ 31 ก.ค. 60 - 4 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
(ATTPE006) ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน-อารีซัน-ทาโรโกะ-เหย่หลิ่ว 6 วัน 5 คืน (VZ)
วันที่ 1 - 6 ก.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ชม 3 อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ–อุทยานเหยหลิ่ว
(TBTPE001) _ทัวร์ไต้หวัน_ Hotpromotion ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง - เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
(ZGTPE004)_ทัวร์ไต้หวัน_Exclusive in Taiwan 3 อุทยาน (XW)
วันที่ 2 - 8 ก.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 22,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
(ZGTPE003)_ทัวร์ไต้หวัน_Paradise In Taiwan – อาลีซัน (BR)
วันที่ 16 - 20 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำรํ่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป - ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
(ZGTPE002)_ทัวร์ไต้หวัน_ DREAM DESTINATION –อาลีซัน พักหรู 5 ดาว อาบนา้ แร่ (XW)
วันที่ 20 - 25 มิ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
(ZGTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน_BEST JOURNEY IN TAIWAN พักหรู 5 ดาว อาบนา้ แร่ (XW)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน - ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ATTPE004) ทัวร์ไต้หวัน HOT NEW – ไทจง – อารีซัน – ฟาร์มชิงจิ้ง – ไทเป (VZ)
วันที่ 11 - 15 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี - ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง
(ATTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน-เกาสง-ฟาร์มชิงจิ้ง 6 วัน 5 คืน (VZ)
วันที่ 1 - 6 ก.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์เสือมังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง - เมืองไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหวินอู่-เมืองหนานโถว – สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ “ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง”- เมืองไทเป
(ATTPE003) ทัวร์ไต้หวัน TOUCH OF YOUR HEART– อารีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
(ATTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน_ Save Save-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 8 - 11 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป – ชิมขนมพายสัปปะรด – ร้านศูนย์เครื่องประดับ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014