Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ITTPE002)_ทัวร์ไต้หวัน- TAIPEL ALISHAN เหย่หลิ๋ว-ไทจง-ทะเลสาบสุริยจันทรา (XW)
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ๋ว - อุทยานหลิ๋ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ITTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน- SPECIAL-เหย่หลิว-จิ่วเฟิน-อาบน้ำแร่เจียงซี (XW)
วันที่ 26 - 30 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทจง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ไ - ทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่เจียวซี - ไทเป - อุทยานหลิ่ว - เหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
(SMTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน-อุ๊อิ๊-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,200 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
(SMTPE001) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ARISHAN เบาเบา (BR)
วันที่ 26 - 30 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน
(WSTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 8 - 11 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน-เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่-ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
(WSTPE001) ทัวร์ไต้หวัน- Seasoal Pro ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,333 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน-เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่-ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014