Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-CountDown EDA World New Year 2015 (GE)
วันที่ 28 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ หนานโถว ✿ อุทยานอาลีซัน ✿ เกาสง ✿ EDA WORLD ✿ ตึกไทเป101 ✿ ช้อป ซีเหมินติง+ซินเจวี่ยเจียง ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน ,สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี, ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Taipei-CountDown 2015 (GE)
วันที่ 29 ธ.ค. 57 - 3 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ไทจง ✿ ฮัวเหลียน ✿ หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ✿ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ อุทยานทาโรโกะ ✿ DIY MOCHI ✿ ช้อปจุใจ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง ซื่อหลิน ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-CountDown EDA World New Year 2015 (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 57 - 3 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ อุทยานอาลีซัน ✿ ช้อป ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน ,อาหารเจประยุกต์ , สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์,เมนูเด็ดสูตรฮ่องเต้พระกระโดดกำแพง ขาปูอลาสก้า, ปลาประธานาธิบดี,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน,เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-CountDown EDA World New Year 2015 (GE)
วันที่ 30 ธ.ค. 57 - 3 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟหัวจรวด ✿ สถานทูตเก่าอังกฤษ ✿ วัดฝอกวงซัน ✿ ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ✿ วัดจงไถฉานซื่อ ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดเหวินอู่ ✿ ไทเป 101✿ ซีเหมินติง ✿ กู้กง ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , ปลาประธานาธิบดี,ร้านภัตตาคารอู๋ 200 ล้าน,อาหารเจประยุกต์ เมนูฮ่องเต้ พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-CountDown EDA World New Year 2015 (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เกาสง–เจียอี้-หนานโถว-ไทเป ✿ อุทยานอาลีซัน ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ✿ จุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว ✿ EDA WORLD เมืองในฝัน กรีซแห่งเอเซีย ✿ เมืองแห่งสวนสนุกเครื่องเล่นทันสมัยกว่า 47 ชนิด ✿ แหล่งช้อปปิ้งแบรนเนมชื่อดังราคาถูก กว่า 300 แบรนด์
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ..สุกี้ ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ..สุกี้ ชาบู ชาบู,ภัตตาคาร 200 ล้าน
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 57  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ วัดพระถังซำจั๋ง ✿ วัดเหวินหวู่ ✿ ชิมชาอู่หลง ✿ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ✿ ไทเป ✿ ร้านขนมพายสับปะรด ✿ ศูนย์ปะการังแดง ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ✿ ซีเหมินติง ✿ Duty Free ✿ อุทยานเย่หลิ่ว
(HD) ทัวร์ไต้หวัน Super Hot Price (TR)
วันที่ 1 - 4 ธ.ค. 57  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 28 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ..สุกี้ ชาบู ชาบู,ภัตตาคาร 200 ล้าน,เป็ดปักกิ่ง สเต็ก+บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์,SEAFOOD
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง ✿ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ✿ DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ..สุกี้ ชาบู ชาบู,ภัตตาคาร 200 ล้าน,เป็ดปักกิ่ง สเต็ก+บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์,SEAFOOD
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (TG)
วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 57  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 57  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 28 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-เกาสง (CI)
วันที่ 29 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดงพร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 29 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-หมู่บ้านปีศาจ-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 5 - 8 ธ.ค. 57  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไหว้พระ ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ✿ หมู่บ้านปีศาจ ✿ จุดชมวิวตึกไทเป 101 ✿ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ✿ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน+ฝงเจี่ย ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน ❤ พิเศษ ทานอาหารร้าน Hello Kitty ❤
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014