Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(TVCTPE028) ทัวร์ไต้หวัน-ถูกเวอร์ (XW)
วันที่ 13 - 17 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง ★วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ★ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- Duty Free-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง ★หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว–อณุสรณ์เจียงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK
(ZGTPE001) BEST JOURNEY IN TAIWAN (XW)
วันที่ 7 - 11 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด) ★นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ★นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป ★เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ ★ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง ★ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น ★ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ★ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ★ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ★บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตร
(SSTPE035) ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 17 - 21 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ★ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-เมืองเจียวซี - อาบน้ำแร่ ★ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)-ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ปะการังแดงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(ATTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 5 - 8 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ไทเป-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่ ★เหยหลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ★แช่น้ำแร่ ณ แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไตหวัน ★โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว / แช่น้ำ แร่ส่วนตัวภานในห้องพัก ★เสี่ยวหลงเปา / สเต็ค บุฟเฟ่สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี
(ITTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 13 - 17 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ★ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง ★เมนูพิเศษ ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ★พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
(SMTPE013) ทัวร์ไต้หวันเลิฟเลิฟ-HAPPY NEW YEAR 2017-รอบเกาะ 4 อุทยาน (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 50,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) - ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง ★พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / อาหารเจประยุกต์/ สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ / ★ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/ เป็ดย่าง/ภัตตาคารสองร้อยล้าน ★บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / พระกระโดดกำแพง/ ขาปูอลาสก้า
(SMTPE011) COUNTDOWN EDA WORLD-เกาสง - ไทจง - หนานโถว - ไทเป – อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★นั่งรถไฟหัวจรวด - สถานทูตเก่าอังกฤษ - วัดฝอกวงซัน - สวนสนุก EDA+OUTLET ★วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ ★ไทเป 101 - ซีเหมินติง - กู้กง -ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาหารพิเศษ ★สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป - ปลาประธานาธิบดี - อาหารเจประยุกต์ - พระกระโดดกำแพงขาปูอลาสก้า
(SMTPE012) ทัวร์ไต้หวันฟินฟิน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน- เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง ★ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK - อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) ★พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★อาหารพิเศษ-สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด-สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป - ปลาประธานาธิบดีสลัดกุ้งมังกร ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
(SMTPE010) ทัวร์ไต้หวันชิวชิว- รอบเกาะ 4 อุทยาน - COUNTDOWN EDA WORLD (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน ★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สวนสนุก EDA+OUTLET– วัดจงไถฉานซื่อ- ช้อป ซีเหมินติง ย่านจงซาน ★อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / อาหารเจประยุกต์ /อาหารไทย ★ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ★บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / ภัตตาคารสองร้อยล้าน / เป็ดย่าง
(SMKHH009) ทัวร์ไต้หวันลั้ลลา-COUNTDOWN EDA-เกาสง-เจียอี้-ไทจง-หนานโถว-ไทเป-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 38,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★อารีซัน - สวนสนพันปี - ทะเลสาบสองพี่น้อง ★สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ★ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ไหว้พระวัดฝอกวงซัน วัดจงไถฉานซื่อ ★ลอดเจดีย์มังกรเสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ★อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(GHTPE004) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณโรงแรมที่พัก,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ★ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ★ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ★ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ★ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ★แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ★ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ ★มีบริการ Free FiWi บนรถ
(GHTPE003) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✬เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✬อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✬อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✬ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✬แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✬ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์ ✬ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ✬มีบริการ Free FiWi บนรถ
(TVCTPE027) ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 5 - 8 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ★ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) ★ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ ★พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง ★อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,ปลาประธานาธิบดี, ★พระกระโดดกำแพง,สเต๊ก+สลัดบาร์
(HD) ทัวร์ไต้หวัน - Super Hot Taiwan - อาบน้ำแร่ [ปรับลดราคาพิเศษ!!! จาก 17,900.- บาท เหลือ 15,900.- บาท ] (XW)
วันที่ 28 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ พิเศษ !!! ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภายในห้องพักส่วนตัว ★ ชมวัดจงไถ่ฉานซื่อ ★ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ★ นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ★ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ★ ชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ★ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ★
(MLTPE001) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซาน-ไทเป-เห่ยหลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (XW)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☀เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ☀เจียอี้ ชมซากุระบานสะพรั่ง ☀ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ☀ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถวานซื่อ วัดเหวินหวู่ ☀ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ผ่านชมตึกไทเป 101 ☀ไทเป ช้อบปิ้งชิมอาหารตลาดกลางคืน ช้อบปิ้งซีเหมินติง ☀เหย่หลิ่ว ชมหินราชินีที่เหย่หลิ่ว ☀ชวนชิม เมนูสุกี้ชาบูเซียนเย่ เมนูปลาประธานาธิบดี อาหารไต้หวันพื้นเมือง ☀ชวนชิม สเต็ก+สลัดบาร์ เมนูเสี่ยวหลงเปา เมนูอู่เจียวภัตตาคาร 200 ล้าน ☀ชวนชิม อาหารจีน Seafood เมนูพระกระโดดกำแพง .....บริการอาหารร้อนบนเครื่อง/น้ำหนักกระเป๋า 20 กก....
(ITTPE001) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง - อาบน้ำแร่เจียวซี- เหย่หลิ่ว- ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ★ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง ★เมนูพิเศษ Sea food เหย่หลิว ปลาประธานาธิบดี ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ★พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว) **ราคานี้เป็นราคายื่นวีซ่าฟรี ส่ง หนังสือเดินทางและเอกสารประกอบ ก่อนการเดินทาง30วัน**
(SMTEP008) ทัวร์ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง—ไทเป-ไทจง-หนานโถว-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-หมู่บ้านสายรุ้ง-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 26 - 29 ส.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
....พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว.... ★ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ★แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลก ★ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่ ★ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ★เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรมที่เก้าเผ่า ★ถ่ายรูปสวยๆที่หมู่บ้านสายรุ้ง ★อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ★อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ......อาหารพิเศษ..... ★สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ , ★ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ยวหลงเปา
(SMTEP007) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101- ซีเหมินติง ★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ★ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK - อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) .....พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว...... อาหารพิเศษ ❤สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ❤สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ ❤เสี่ยวหลงเปาที่ ขึ้นชื่อในไทเป ❤ปลาประธานาธิบดี ❤สลัดกุ้งมังกร ❤ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน
(SMTEP006) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-อารีซัน-เกาสง-อาบน้ำแร่-EDA WORLD (CI)
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ชมสวนสนพันปีที่อุทยานอารีซัน ❤สวนสนุก+ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตที่ EDA ❤สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ไหว้พระวัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ ❤ช้อป ซีเหมินติง ซินเจวี่ยเจียง ❤อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ......พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว......... ❤อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , อาหารเจประยุกต์ , ❤อาหารพื้นเมืองจีนแคระ, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, ❤ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา , เสี่ยวหลงเปา
(SMTEP005) ทัวร์ไต้หวัน-V AIR-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-อาบน้ำแร่ (ZV)
วันที่ 30 ก.ย. 59 - 3 ต.ค. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 ❤พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ช้อป ฝงเจี่ย ซีเหมินติง .....พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว...... ❤อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม,ภัตตาคารสองร้อยล้าน ❤สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป , สุกี้สูตรไต้หวัน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014