Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-สุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 23 - 26 เม.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ หนานโถว ❤ วัดจงไถซานซื่อ ❤ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดพระถังซำจั๋ง ❤ วัดเหวินหวู่ ❤ ชิมชาอู่หลง ❤ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ❤ ศูนย์ปะการังแดง ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ตึกไทเป ❤ 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ❤ ซีเหมินติง ❤ Duty Free ❤ อุทยานเย่หลิ่ว ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Knock Sale สุริยันจันทรา (GE)
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ หนานโถว ❤ วัดจงไถซานซื่อ ❤ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดพระถังซำจั๋ง ❤ วัดเหวินหวู่ ❤ ชิมชาอู่หลง ❤ ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ❤ ไทเป ❤ ร้านขนมพายสับปะรด ❤ ศูนย์ปะการังแดง ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ❤ อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ❤ ซีเหมินติง ❤ Duty Free ❤ อุทยานเย่หลิ่ว ❤
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน (GE)
วันที่ 23 - 27 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู, ภัตตาคาร 200 ล้าน, เป็ดปักกิ่ง สเต็ก + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ ✿
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน พัก 5 ดาว (CI)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ✿ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู, ภัตตาคาร 200 ล้าน, เป็ดปักกิ่ง สเต็ก + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 29 เม.ย. 58 - 4 พ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (BR)
วันที่ 1 - 5 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kitty-ไทเป-ไทจง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 12 - 15 มิ.ย. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าชนเผ่า ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ กู้กง ❤ ช้อปซีเหมินติง+ซื่อหลิน +ฝงเจี่ย ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน พิเศษ สำหรับโปรแกรมนี้ ทานอาหารร้านเฮลโล่คิตตี้
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง–ฮัวเหลียน-ทาโรโกะ -เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ❤ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ❤ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ❤ FARGLORY OCEAN PARK ❤ อุทยานทาโรโกะ ❤ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน , สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-เกาสง-EDA WORLD (CI)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ วัดจงไถฉานซื่อ ❤ อุทยานอารีซัน ❤ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตขึ้นชื่อ ฝงเจี่ย ซีเหมินติง IT MALL ❤ อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี, สุกี้สูตรไต้หวัน , ขาปูอลาสก้า พระกระโดดกำแพง , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เสี่ยวหลงเปา
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ชม 2 อุทยาน-อาบน้ำแร่ 2 คืน (GE)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ ตึกไทเป 101 ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมเศียรพระราชินีเหยหลิ่ว ✿ อารีซัน (สวนสนพันปี+ทะเลสาบสองพี่น้อง) ✿ ช้อป ซื่อหลิน ซีเหมินติง ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, เป็ดย่าง , ปลาประธานาธิบดี , ภัตตาคาร 200 ล้าน , เมนูฮ่องเต้ พระกระโดดกำแพง, ขาปูอาลาสก้า
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (TG)
วันที่ 30 เม.ย. 58 - 5 พ.ค. 58  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของ 3 อุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ๋วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (GE)
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 58  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ไทเป ✿ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ตึกไทเป 101 ✿ พิพิธภัณฑ์กู้กง ✿ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ✿เหย่หลิ่ว ✿ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ✿ ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ✿ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว ✿ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 7 - 11 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ นั่งกระเช้าพาโนราม่า ✿ ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 7 - 11 พ.ค. 58  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89) ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
QUICK TOUR SEARCH
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014