Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ITTPE005.1) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ไทจง-เหย่หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 2 - 6 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 14,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว★ผู่หลี่★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซัมจั๋ง★วัดเหวินหวู่ ★วัดจงไถ่ฉานซื่อ★ชิมชา★ไทจง★ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต★พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ★อาหลี่ซัน★ป่าสนพันปี ★นั่งรถไฟขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น★ไทเป★ตึกไทเป101
(TVCTPE002)Taiwan Countdown (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✤พิพิธภัณฑ์กู้กง✤ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตทะเลสาบสุริยันจันทรา✤วัดพระถังซำจั๋ง✤วัดเหวินอู่✤อุทยานแห่งชาติอาลีซาน✤นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีวัดฝอกวงซาน✤สวนสนุก EDA WORLD✤ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก)✤อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค✤ซีเหมินติง
(TVCTPE001) TAIWAN SABAI SABAI (CI)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✱อุทยานทาโรโกะ✱โพรงนกนางแอ่น✱สะพานซื่อมู่✱น้ำตกชางชุน✱อุทยานแห่งชาติอาลีซาน✱นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี✱ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา✱วัดพระถังซำจั๋ง✱วัดเหวินอู่ ✱ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต✱ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)✱พิพิธภัณฑ์กู้กง✱วัดหลงซาน✱ซีเหมินติง✱อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค✱ทยานเย๋หลิ่ว ✱หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
(SSTPE005) ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป✿ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89)✿เมืองเจียวซี✿อาบน้ำแร่✿เจียวซีง✿อุทยานแห่งชาติชาติทาโรโกะ✿ช้อปปิ้งตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต✿ไทเป✿พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”✿ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต COUNTDOWN ปี 2017✿ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
(SSTPE004) ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี (XW)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน✬ผูหลี่✬วัดจงไถฉานซื่อ✬ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา✬วัดพระถังซัมจั๋ง✬วัดเหวินหวู่✬ไทจง✬เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต✬ไทเป✬ร้านขนมเหว่ยเก๋อ✬ศูนย์ปะการังแดง✬อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค✬จีหลง✬จีหลงไนท์มาร์เก็ต✬อุทยานเย๋หลิ่ว✬ชมตึกไทเป 101✬ผิงซีปล่อยโคมลอย
(SSTPE003) ไต้หวัน-ไทเป –ทะเลสาบสุริยันจันทรา-กระเช้าเมาคง (XW)
วันที่ 15 - 20 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน✤ผูหลี่✤วัดจงไถฉานซื่อ✤ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา✤วัดพระถังซัมจั๋ง✤วัดเหวินหวู่✤ไทจง✤เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต✤ไทเป✤ชมตึกไทเป 101✤นั่งกระเช้าเมาคง✤ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต✤ศูนย์ปะการังแดง✤อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค✤อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
(SSTPE002) ไต้หวัน-ไทเป –อาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ (XW)
วันที่ 15 - 20 พ.ย. 59  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน✱อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน✱เดินชมป่าสน 2,000 ปี✱นั่งรถไฟโบราณ✱ชมพระอาทิตย์ขึ้น✱ผูหลี่✱วัดจงไถฉานซื่อ✱ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา✱วัดพระถังซัมจั๋ง✱วัดเหวินหวู่✱ไทจง✱เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต✱ไทเป✱ชมตึกไทเป 101✱เป่ยโถว✱อาบน้ำแร่✱ศูนย์ปะการังแดง
(SSTPE001) ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-จีหลง-เย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี (XW)
วันที่ 29 ต.ค. 59 - 2 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน✿ผูหลี่✿วัดจงไถฉานซื่อ✿ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา✿วัดพระถังซัมจั๋ง✿วัดเหวินหวู่✿ไทจง✿เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต✿ไทเป✿ศูนย์ปะการังแดง✿อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค✿ช้อปปิ้งซีเหมินติง✿จีหลงไนท์มาร์เก็ต✿อุทยานเย๋หลิ่ว✿ชมตึกไทเป 101✿น้ำตกสือเฟิน✿อาบน้ำแร่
(VPTPE001)ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 29 ต.ค. 59 - 2 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ❤ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ❤ขึ้นตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ❤ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล ❤มีบริการ Free WiFi บนรถ
(ITTPE005) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ไทจง-เหย่หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 2 - 7 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว★ผู่หลี่★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซัมจั๋ง★วัดเหวินหวู่ ★วัดจงไถ่ฉานซื่อ★ชิมชา★ไทจง★ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต★พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ★อาหลี่ซัน★ป่าสนพันปี ★นั่งรถไฟขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น★ไทเป★ตึกไทเป101
(ITTPE004) ทัวร์ไต้หวัน-Finale -ทะเลสาบสุริยันจันทรา -อาบน้ำแร่เจียวซี (XW)
วันที่ 2 - 7 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา❤วัดพระถังซัมจั๋ง❤วัดจงไถฉานซื่อ❤วัดเหวินหวู่❤ไทจง ❤ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต❤อาบน้ำแร่เจียวซี❤ไทเป❤อุทยานหลิ่ว❤เหย๋หลิ่ว❤หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น❤ตึกไทเป 101❤ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต❤อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค❤ตลาดซีเหมิงติง
(ZTTPE003) ทัวร์ไต้หวัน-Easy สุดจิ้น – ทะเลสาบสุริยัน (XW)
วันที่ 5 - 9 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป★ไทจง★เหย่หลิ่ว★จิ่วเฟิ่น★ตึกไทเป101★ทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซำจั๋ง★ชิมพายสะปะรด★อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค★ซีเหมินติง
(ZTTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-Easy ฟินเว่อร์–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อิสระ 1 วัน (XW)
วันที่ 2 - 7 พ.ย. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★วัดจงไถซานซื่อ★ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซัมจั๋ง★วัดเหวินหวู่★ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต★ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ★ศูนย์เครื่องสำอาง★อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค★ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)★ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น★อุทยานเย่หลิ่ว★ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
(ZTTPE001)ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง (XW)
วันที่ 26 - 31 ต.ค. 59  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 18,599 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★วัดจงไถซานซื่อ★ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา★วัดพระถังซัมจั๋ง★วัดเหวินหวู่★ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต★ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ★ศูนย์เครื่องสำอาง★DUTY FREE★อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค★ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)★ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น★อุทยานเย่หลิ่ว★ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
(ITTPE003)ทัวร์ไต้หวัน –ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เหย๋หลิ่ว-กระเช้าเมาคง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 2 - 6 พ.ย. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าเมาคง-ชมวิวอาบน้ำแร่เจียวซี-ไทเป-อุทยานหลิ่ว-เหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101 -ดิวตี้ฟรี -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง -Sea food เหย๋หลิ่ว-ปลาประธานาธิบดี-ชาบูไต้หวัน-เสี่ยวหลงเปา
(SMTPE016) ทัวร์ไต้หวัน-ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 2 คืน (BR)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ บินสายการบิน 5 ดาวในราคาประหยัด ★ สัมผัสความงามทางธรรมชาติสวนผาหินอ่อนที่ทาโรโกะ ★ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ★ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ชมของล้ำค่าที่กู้กง-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดขึ้นชื่อ ★ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, สลัดกุ้งมังกร , ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★
(SMTPE015) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน ไฮไฮ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-พักบนเขาอารีซัน (BR)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา❤นอนบนเขาอาหลี่ซัน❤อุทยานเหย่หลิ่ว❤หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น❤นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาอาหลี่ซัน❤พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว 2 คืน ❤อาหารพิเศษ❤เสี่ยวหลงเปา ❤ปลาประธานาธิบดี ❤สุกี้สไตล์ไต้หวัน❤สเต็คไต้หวัน
(SMTPE014) ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – พัักบนเขาอาลีซัน (CI)
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นอนบนเขาอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟเล็กไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่เขาจู้ซัน - อาหารพิเศษ .. เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้สไตล์ไต้หวัน
(ITTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ★อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ★ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง ★เมนูพิเศษ ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ★พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
(SMTPE013) ทัวร์ไต้หวันเลิฟเลิฟ-HAPPY NEW YEAR 2017-รอบเกาะ 4 อุทยาน (CI)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 50,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ★หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) - ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง ★พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ★อาหารพิเศษ..เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป / อาหารเจประยุกต์/ สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ / ★ปลาประธานาธิบดีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา / สุกี้สไตล์ไต้หวัน/ เป็ดย่าง/ภัตตาคารสองร้อยล้าน ★บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / พระกระโดดกำแพง/ ขาปูอลาสก้า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014