Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ATTPE006) ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน-อารีซัน-ทาโรโกะ-เหย่หลิ่ว 6 วัน 5 คืน (VZ)
วันที่ 1 - 6 ก.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ชม 3 อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ–อุทยานเหยหลิ่ว
(TBTPE001) _ทัวร์ไต้หวัน_ Hotpromotion ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (XW)
วันที่ 10 - 14 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง - เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
(ZGTPE004)_ทัวร์ไต้หวัน_Exclusive in Taiwan 3 อุทยาน (XW)
วันที่ 2 - 8 ก.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 22,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
(ZGTPE003)_ทัวร์ไต้หวัน_Paradise In Taiwan – อาลีซัน (BR)
วันที่ 16 - 20 ก.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำรํ่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป - ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
(ZGTPE002)_ทัวร์ไต้หวัน_ DREAM DESTINATION –อาลีซัน พักหรู 5 ดาว อาบนา้ แร่ (XW)
วันที่ 20 - 25 มิ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
(ZGTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน_BEST JOURNEY IN TAIWAN พักหรู 5 ดาว อาบนา้ แร่ (XW)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว - ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน - ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ATTPE005)_ทัวร์ไต้หวัน_ซุปตาร์-ฮวาเหลียน-ไถตง-ไทเป (VZ)
วันที่ 4 - 8 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เจาะลึกเส้นทาง เมืองฮวาเหลียน – เมืองไถตง – เมืองไทเป - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานทาโรโกะ - ชมโชว์ระบาพื้นเมือง - ชมทะเลสาบ 7 ดาว – วัดญี่ปุ่น - ชมเส้นแบ่งเขตศูนย์สูตร - สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งบอลลูลลอยฟ้า ชมวิวเมืองไถตง - เที่ยวชมวิวทะเลสาบปลาคาร์ฟ - สุดเหวี่ยงกับกิจกรรมล่องแก่งลาน้า
(ATTPE004) ทัวร์ไต้หวัน HOT NEW – ไทจง – อารีซัน – ฟาร์มชิงจิ้ง – ไทเป (VZ)
วันที่ 11 - 15 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี - ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง
(ATTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน-เกาสง-ฟาร์มชิงจิ้ง 6 วัน 5 คืน (VZ)
วันที่ 1 - 6 ก.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์เสือมังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง - เมืองไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหวินอู่-เมืองหนานโถว – สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ “ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง”- เมืองไทเป
(ATTPE003) ทัวร์ไต้หวัน TOUCH OF YOUR HEART– อารีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
(ATTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน_ Save Save-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา (TR)
วันที่ 8 - 11 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป – ชิมขนมพายสัปปะรด – ร้านศูนย์เครื่องประดับ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
(TVCTPE005)_ทัวร์ไต้หวัน_ไทเป-ไทจง – อาบน้าแร่ (TR)
วันที่ 12 - 15 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่ - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ชุมชนโบราณผิงซี
(SMTPE004)_ทัวร์ไต้หวัน_ TIGER PRO ดีเฟ่อร์-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้าแร่ (TR)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ - GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง
(SMTPE003)_ทัวร์ไต้หวัน_อาหลี่ซัน ฮิฮิ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (CI)
วันที่ 8 - 12 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เมืองไทเป - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ชิมชาไต้หวัน - เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เดินทางเมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์ - ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ศูนย์ Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(ITTPE004)_ทัวร์ไต้หวัน_ BEST SELL- เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้าแร่เจียวซี (XW)
วันที่ 2 - 6 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทจง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อาบนํ้าแร่เจียวซี - ไทเป - อุทยานหลิ่ว - เหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
(ITTPE003)_ทัวร์ไต้หวัน_SUMMER SALE –ปล่อยโคมซิเฟิ่น-สุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - อุทยานหลิ่ว - เหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านซื่อเฟิน - ปล่อยโคม - ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง - เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
(ITTPE002)_ทัวร์ไต้หวัน_TAIPEL ALISHAN เหย่หลิ๋ว-ไทจง-ทะเลสาบสุริยจันทรา (XW)
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ๋ว - อุทยานหลิ๋ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
(ITTPE001)_ทัวร์ไต้หวัน- SPECIAL-เหย่หลิว-จิ่วเฟิน-อาบน้ำแร่ (XW)
วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทจง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ - ไทเป - อุทยานหลิ่ว - เหย่หลิ๋ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
(SMTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน-อุ๊อิ๊-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,200 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
(SMTPE001) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ARISHAN เบาเบา (BR)
วันที่ 26 - 30 พ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ - ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014