Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(DKCTPE001) ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 61
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด -ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง-อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
(ATTPE009) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Colorful Summer (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ชิมชา - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด- ตึกไทเป 101 –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ปล่อยโคมผิงซี - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(ATTPE008) ทัวร์ไต้หวัน Smile Dream Taiwan สงกรานต์ Grand Unique เข้าเกาสง-ออกไทเป 1 (CI)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเกาสง – ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD - ทะเลสาบดอกบัว - วัดเจดีย์เสือ มังกร – วัด ฝอกวงซัน – สวนสนุก EDA – WORLD – พักใน EDA – WORLD – เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบ 2 พี่น้อง – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – MING GING FARM – AFTERNOON TEA – พักบนเขาฟาร์มชิงจิ้ง -ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ –ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง –GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
(ATTPE007) Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สมายด์ สมายด์ เข้าเกาสง-ออกไทเป (TG)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เกาสง – วัดฝอกวงซัน - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต – อาบน้าแร่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ซีเหมินติง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(SMTPE03) ไต้หวัน อาลีซาน ชมดอกซากุระ ไฟล์ทบินเหมาลำ 5 วัน 4 คืน (VJ) (VJ)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คึืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - สัมผัสธรรมชาติป่าสน อายุกว่าพันปี - อุทยานเหย่หลิ่ว ชมความงามของอุทยานหินทราย ที่รังสรรค์เป็นรูปร่างต่างๆ โดยธรรมชาติ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม กับฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
(SMTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – Tiger Fighter ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง (IT)
วันที่ 24 - 27 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต –ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) -GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี
(ATTPE06) ทัวร์ไต้หวันตุ้งแช่ – ตรุษจีน Charter –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ปล่อยโคมผิงซี (VZ)
วันที่ 16 - 20 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง –นั่งรถ TAIPEI SIGHTSEEING BUS HOP ON HOP OFF - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสัปปะรด – DUTY FREE - ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งตึก 101 - ศูนย์เครื่องสำอางค์ COSMETIC SHOP – ปล่อยโคมลอยผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่นไนท์มาร์เก็ต – พักเมืองไทจง –หมู่บ้านสายรุ้ง
(ATTPE05) ทัวร์ไต้หวัน-Deluxe Class-ไทเป-ไทจง-พักบนรีสอร์ทสุดหรู ณ ฟาร์มชิงจิ้ง (CI)
วันที่ 1 - 4 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM -ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้ – พิพิธภัณฑ์กระดาษ – ไทเป – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ปล่อยโคมกระดาษผิงซี – เหยหลิ่ว
(SMTPE02) ทัวร์ไต้หวันฟินฟินฟิน-Songkran Festival – ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต -ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK- ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน -ไทเป -ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ -เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
(ATTPE04) ทัวร์ไต้หวัน-สงกรานต์ บานฤทัย – เหนือจรดใต้- พัก 5 ดาว EDA WORLD ( เข้าไทเป – ออกเกาสง) (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง -ไทเป- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 – GERMANUIM - ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พักในสวนสนุก EDA- WORLD -วัดฝอกวงซัน
(ATTPE03) ทัวร์ไต้หวัน-สำเริง สำราญ สงกรานต์ – 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Gloria Outlet
(ATTPE02) ทัวร์ไต้หวัน – Tiger Winter – เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (IT)
วันที่ 18 - 21 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง -ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
(ATTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เทศกาลซากุระ-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า (IT)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้าข้ามสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต -ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง -ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(SMTPE01) ทัวร์ไต้หวันฟินฟิน-Songkran Festival 2018-ฮัวเหลียน-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK – นั่งรถไฟด่วน - ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ - เหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
(TBTPE06) ทัวร์ไต้หวัน – สบาย เพลินเพลิน เกาสง (BR)
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง -Formosa Boulavard-อ่าวซีจือ-อดีตสถานกงศุลอังกฤษ -วัดโฝวกวงซัน-EDA WORLD outlet – เมืองไถหนาน-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-Germanium -ตึกไทเป101
(ITTPE03) ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป-เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผงซี – กระเช้าเมาคง (IT)
วันที่ 29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - อุทยานหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป 101 - กระเช้าเมาคง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
(ITTPE02) ทัวร์ไต้หวัน- Cherry Blossom อาหลีซาน-เหย่หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 1 - 6 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน- - เถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง -หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – ดิวตี้ฟรี - Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(SMTPE18)_ทัวร์ไต้หวัน – อารีซันเบาเบา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น (BR)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ -อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ -ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101
(SMTPE17) ทัวร์ไต้หวัน – ทาโรโกะ โอ๊ะโฮ๊ะ – ฮัวเหลียน – อาบน้ำแร่ (BR)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต – ไทเป – เหย่หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน -พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101
(SMTPE16)_ทัวร์ไต้หวัน –Tiger Pro ดีเฟ่อร์-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 25 - 28 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน– หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ -GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014