Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-CHERRY BLOSSOM [ไม่รวมค่า VISA] (XW)
วันที่ 17 - 21 ก.พ. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ อุทยานเหย๋หลิ่ว ✿ หมู่บ้านจิ่วเฟิน ✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต...เฟิงเจี่ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....สุกี้ ชาบู ชาบู , เป็ดปักกิ่ง
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-CHERRY BLOSSOM [ไม่รวมค่า VISA] (ZV)
วันที่ 28 - 31 ม.ค. 59  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ✿ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ✿ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ อุทยานเหย๋หลิ่ว ✿ หมู่บ้านจิ่วเฟิน ✿ อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค ✿ ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต...เฟิงเจี่ย ซีเหมินติง
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ (CI)
วันที่ 27 - 31 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ❤ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ❤ นั่งกระเช้าพาโนราม่าเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ❤ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง ❤ แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา ❤ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน (CI)
วันที่ 27 - 31 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ✿ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ✿ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ✿ ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
(HD) ทัวร์ไต้หวัน-Knock Sale [ไม่รวมค่า VISA] (XW)
วันที่ 20 - 24 ม.ค. 59  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ✿ ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ✿ ซีเหมินติง,DUTY FREE ✿ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ ชาบู ชาบู , เป็ดปักกิ่ง
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-Tiger Pro (TR)
วันที่ 26 - 29 ก.พ. 59  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
★ พิเศษ!!!พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + 4 ดาว ★ ไทเป..ทะเลสาบสุริยันจันทรา ★ ตึกไทเป 101 ★ พิพิธภัณฑ์กู้กง ★ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ★ เหย่หลิ่ว..หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ★ ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)★ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ★ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป ★ ปลาประธานาธิบดี ★ สเต็กไต้หวัน ★
(TVC) ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน-Countdown Taipei (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ ซีเหมินติง-COUNTDOWN ปีใหม่-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค-Duty Free ✿ วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ชิมชาอู่หลง- ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี๋ย-แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน- สวนสนพันปี
(SM) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown EDA World 2016 (CI)
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
❤ อารีซัน ❤ สวนสนพันปี ❤ ทะเลสาบสองพี่น้อง ❤ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ❤ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ❤ นั่งรถไฟหัวจรวด ❤ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ❤ ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฝงเจี่ย ซินเจวี่ย ❤ อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
(SS) ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา Countdown Taichung (CI)
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
☺ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” ☺ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ตึกไทเป 101(รวมชมวิว) ☺ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง ☺ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,DUTY FREE ☺
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-ครบสูตร 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 17 - 22 ก.พ. 59  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✿ เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ✿ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ✿ อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ✿ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ✿ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ✿ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ✿ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์
รับจัดโปรแกรมการเดินทางต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมนาต่างประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ สำหรับ บริษัท องค์กร สถานศึกษา
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : gustoworldtour
ID Line : gusto.incentive
ID Line : gusto.europe
ID Line : gusto.hongkong
ID Line : gusto.china
ID Line : gusto.japan
ID Line : gusto.aec
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014