Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(TBTPE021) ทัวร์ไต้หวัน-วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (XW)
วันที่ 31 ต.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย - ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(ITTPE002) ทัวร์ไต้หวัน – Excellent-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-จิ่วเฟิ่น-เหย่หลิว-อาบน้ำแร่ (SL)
วันที่ 18 พ.ย. 60 - 20 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง -ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว -ถ่ายรูป - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
(ITTPE001) ทัวร์ไต้หวัน Best Taiwan-ไทเป-ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ (XW)
วันที่ 10 - 14 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี - มิตซุยเอ้าเล็ท - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ตึกไทเป 101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
(GH) ทัวร์ไต้หวัน-บินตรงเกาสง 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 1 - 5 ต.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 0 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ่าวซีจื่อ – ท่าเรือเกาสง – แม่น้ำอ้ายเหอ - เกาสง – ผิงตง – อ่าวไป๋ชา – นั่งเรือยอร์ช ชมมหาสมุทรแปซิฟิกอุทยานเขิ่นติง – Maobitou Park – Chuan Fan Rock – ประภาคารเอลูอัน – Longpan Park - A-SHIN CHOCO FARM – ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าเก่า LIN – วัดขงจื้อ – บ้านต้นไม้อันผิง – หอศิลปะไถหนาน - วัดฝวอกวงซาน
(TBTPE009)ทัวร์ไต้หวัน - Hot Promotion - B (XW)
วันที่ 22 ก.ย. 60 - 24 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ตไถจง –ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง
(HTTPE002) ทัวร์ไต้หวัน-Happy Taiwan ชิล เช็ค ช้อป (XW)
วันที่ 4 ก.ย. 60 - 28 ต.ค. 60  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน – ไทเป – ตึกไทเป101 – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง
(SMTPE006) ทัวร์ไต้หวัน Tiger Pro-ดีเฟ่อร์ - เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ (IT)
วันที่ 14 ก.ย. 60 - 16 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง - GERMANIUM POWER -- พิพิธภัณฑ์กู้กง
(SMTPE005) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซันเบาเบา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (BR)
วันที่ 18 ต.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์ - ไทเป ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101
(SMTPE004) ทัวร์ไต้หวัน-เกาสง แปร๋น แปร๋น-เกาสง-เจียอี้ EDA WORLD บินเข้า-ออกเกาสง (CI)
วันที่ 6 - 13 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาสง - เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝ๋อกวงซัน – EDA WORLD – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอารีซัน – ซินเจวี๋ยเจียง - อดีตสถานกงสุลอังกฤษ
(SMTPE003) ทัวร์ไต้หวัน ไฮไฮ –ไทเป-ไทจง-หนานโถว- เจียอี้-ไถหนาน-เกาสง (BR)
วันที่ 5 ต.ค. 60 - 21 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน – หนานโถว –วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอารีซัน – เกาสง – ซินเจวี่ยเจียง - ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกรเสือ –วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง – พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย – ไทจง -ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
(SMTPE002) ทัวร์ไต้หวัน - เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ – EDA WORLD เข้าไทเป-ออกเกาสง (CI)
วันที่ 20 ก.ย. 60 - 23 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป – ซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต –เมืองเกาสง – EDA WORLD - อ่าวซีจือวัน – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – FORMOSA BOULEVARD
(SMTPE001) ทัวร์ไต้หวัน-อารีซัน อุ๊อิ๊ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ Aug-Dec (TG)
วันที่ 26 ต.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน – เจียอี้ - อุทยานอารีซัน – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง – ไทเป – ซีเหมินติง – อาบนํ้าแร่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
(HTTPE001) ทัวร์ไต้หวัน Happy Taiwan Love จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 6 ต.ค. 60 - 30 พ.ย. 60  (5วัน 3คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต -ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง
(ITTPE003)ทัวร์ใต้หวัน-อาหลีซัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาปสุริยันจันทรา 6วัน4คืน (XW)
วันที่ 26 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60  (6วัน4คืน)
ราคา 17,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ -เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(TBTPE007) ทัวร์ไต้หวัน – ไทเป 101 –อาลีซัน Peak Peak (BR)
วันที่ 2 - 7 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 18,811 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดจงไถฉาน- เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – หมู่บ้านโบราณ HINOKI – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – COSMETIC – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพักพิพิธภัณฑ์กู้กง – GERMANIUM –เหว่ยเก๋อ – ขึ้นตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง - วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – เถาหยวน
(WSTPE001) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT) (TR)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอระลึกเจียงไคเช็ค - การอาบน้ำแร่แบบในห้องพักส่วนตัว - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง
(BWTG002)ล่องเรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA JAPAN&TAIWAN 9D7N (TG)
วันที่ 12 - 20 ต.ค. 60  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เส้นทาง ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ- อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน - ห้างคาแนลซิตี้- เรือสำราญ Costa neoRomantica - นาฮะ โอกินาว่า - จีหลง (ไต้หวัน)- มิยาโกจิม่า(ญี่ปุ่น) - โตเกียว *ลูกค้าสามารถเดินทางท่องเที่ยวเมืองได้ด้วยตัวเองหรือสามารถซื้อแพคเกจเสริมจากทางเรือได้
(ATTPE002.1)_ทัวร์ไต้หวัน _Tiger Winte –ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 2 - 5 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(ITTPE001) ทัวร์ไต้หวัน-คุ้มเว่อร์-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
(SMTPE005) ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (TR)
วันที่ 20 - 23 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014