Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBCAN01) ทัวร์จีน-กวางเจาเทรดแฟร์ – ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว -เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง -เข้างานแฟร์เต็มวัน - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ถนนอีเต๋อลู่
(TBKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 5 - 10 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก) – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(GHNNG01) ทัวร์จีน-หนานหนิง-ปาหม่า-น้ำตกเต๋อเทียน (CZ)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานหนิง - ปาหม่า - ถ้ำร้อยนก - หมู่บ้านคนอายุยืน - โชว์พื้นเมือง - ล่องแพผานหยางเหอ - ถ้ำไป๋หมอ - พิพิทธภัณฑ์คนอายุยืน - ถนนคนเดินปาหม่า - เต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน -พรมแดนจีนเวียดนาม - ถนนคนเดินหนานหนิง
(GHKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลน์ (CZ)
วันที่ 11 - 16 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ถนนคนเดินหรือเมืองย่านการค้าจำลองสมัยราชวงศ์หมิง -โชว์ ELEPHANT LEGEND - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - กระเช้าเขาเหยาซาน - เมืองจำลองซ่ง - ชมโชว์ดรีมไลค์ (DREAM LIKE LIJIANG)
(TBKWL026) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND - กระเช้าเขาเหยาซาน – เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(JSKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิบสองปันนา (รถบัส) (TG)
วันที่ 2 - 9 มี.ค. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย - เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา – ด่านบ่อหานประเทศจีน - เมืองสิบสองปันนา – ผู่เอ๋อ – โม่เจียง – สะพานสูงสุดในโลก – ยวี่ซี – ป่าหิน – คุนหมิง -อุทยานป่าหิน-บัวหิมะและสมุนไพรจีน-ผ้าไหม- ถ้ำจิ่วเซียง – โชว์พาราณสี -สวนป่าดงดิบ-หมู่บ้านไทยลื้อ-สวนป่าดงดิบ – นกยูง – หมู่บ้านชาวเชา – ชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลื้อ - ลาว – เชียงรุ้ง
(EPKMG03) ทัวร์จีนคุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง-ชมซากุระ (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 7 - 12 มี.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง –ต้าหลี(ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองเก่าต้าหลี) -เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก + กระเช้าโชว์ IMPRESSION LIJIANG –หมู่บ้านโบราณซู่เหอ - สวนสระมังกรดำ - ต้าหลี่ – ฉูสง – อุทยานน้ำตก -ย่านการค้า
(EPKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 61  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- คุนหมิง – แวะเก็บ สตอเบอร์รี่ -ดินสีแดงตงชวน- เชิงเขาเจี้ยวจื๋อ + กระเช้า - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก -วัดหยวนทง-ย่านการค้าถนนคนเดิน-ร้านชา-ร้านผ้าไหม- น้ำตกคุนหมิง
(EPKMG01) ทัวร์จีน-ปี๋เจี๋ย-กุหลาบพันปี-ถ้ำจื่อจินต้ง-สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- คุนหมิง - ซวนอุย - เมืองปี๋เจี๋ย - สะพานผูลี่ -สะพานเป๋ยผานเจียง -ชมดอกกุหลาบพันปี -ถ้ำจื่อจินต้ง - เมืองฉูจิ้ง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ย่านการค้า
(SSKMG01) ทัวร์จีน - หลอผิง - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - หม่าหลิงเหอ - คุนหมิง (MU)
วันที่ 16 - 21 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-เมืองซิงยี่ - หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ -ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย -ภูเขาหมื่นยอด - เมืองหลอผิง-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-น้ำตกเก้ามังกร -อำเภอป่าหิน -คุนหมิง-ร้านนวดเท้า+บัวหิมะตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านใบชา-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - ร้านหยก-วัดหยวนทง
(TBKMG03)_ทัวร์จีน – คุนหมิง – อุทยานป่าหิน – ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน (MU)
วันที่ 12 - 16 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – คุนหมิง-อุทยานป่าหิน-เมืองตงชวน -แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-เมืองถางเตี้ยน-คุนหมิง-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก -ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
(TBKMG02)_ ทัวร์จีน-คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน – ไร่สตอเบอร์รี่ (8L)(ลัคกี้ แอร์ ) (TG)
วันที่ 1 - 5 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-ไร่สตรอว์เบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก-ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
(TBKMG01) ทัวร์จีน คุนหมิง – มองโกเลียใต้ – ฮุยเจ๋อ (สายการบิน SC) (TG)
วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 60  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - อวี่ลู่ - ช่องแคบต้าตี้เฟิง - ฮุ่ยเจ๋อ - เมืองเก่าฮุ่ยเจ๋อ - ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ต้าไห่ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก
(GHKMG09) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะหุบเขาสีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาสีน้ำเงิน - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดหยวนทง
(GHKMG08) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (TG)
วันที่ 18 - 25 พ.ย. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดเจดีย์จ้วนเจิง - วัดลามะซะซงจ้าหลิน - เต๋อชิง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวภูเขาหิมะเหม่ยลี่ - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - ทุ่งหญ้านาพาไห่ - มืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก -ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง
(GHKMG07) ทัวร์จีนคุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-พิชิต 2 ภูเขาหิมะโชว์ลี่สุ่ยจินซา (MU)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ลี่สุ่ยจินซา - อุทยานน้ำหยก - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -เมืองโบราณแชงกรีล่่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
(GHKMG06) ทัวร์จีน-คุนหมิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง-ชมพระอาทิตย์ตก (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เจี้ยนสุ่ย - วัดขงจื้อ - บ้านสวนตระกูลจู - เจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง - แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง - จุดชมวิวปากเสือ - ชมพระอาทิตย์ตก - แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง - นาขั้นบันไดโตอี้ซู่ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - จุดชมวิวป้าต๋า - หยวนหยาง - อำเภอป่าหิน - ป่าหินเล็ก - อำเภอป่าหิน - วัดหยวนทง
(GHKMG04) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 19 - 24 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - วัดหยวนทง
(GHKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน (TG)
วันที่ 8 - 13 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ - ต้าลี่ – แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระ SHOPPING - วัดหยวนทง
(GHKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่+กำแพงโบราณ - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว -อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014