บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
 
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี ปูซาน ชมงาน EXPO 5 วัน KE
กำหนดการเดินทาง

เดินทาง มิ.ย. - ส.ค.
ราคา 35,900 บาท


อัตราค่าบริการ
        กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
เดือน มิ.ย. 2555
     1-5/7-11/8-12/14-18/
15-19/21-25/22-26/28-2/29-3
35,900 35,900 34,900 33,900 5,900
เดือน ก.ค. 2555
5-9/6-10/12-16/13-17/19-23/20-24/26-30/27-31
35,900 35,900 34,900 33,900 5,900
เดือน ส.ค. 2555
     2- 6 /3-7 / 9-13/ 10-14
35,900 35,900 34,900 33,900 5,900

 

   
จองโปรแกรมทัวร์

 

ทัวร์เกาหลี ปูซาน ชมงาน EXPO 5 วัน KE

เต็มอิ่มกับการชมงาน 2 วันเต็ม
ชมงาน YEOSU EXPO 2012 "The Living Ocean and Coast"
สะดวกสบายกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง KTX เข้ากรุงโซล

   
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M สายการบิน โคเรียน แอร์ (KE) พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
วันที่สอง เกาะนามิ สถานที่ถ่ายละครดัง Winter Love Song - เมือง GWANGJU
02.15 เหิรฟ้าสู่ เมืองปูซาน โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 662
09.05

 

ถึงสนามบินปูซาน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางออกสู่เมือง YEOSU เพื่อเข้าชมงานYEOSU EXPO 2012

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง YEOSU สถานที่จัดงาน YEOSU EXPO 2012 Yeosu Korea "The Living Ocean and Coast" (www.expo2012.or.kr) ซึ่งจัดอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันสวยงาม ภายในประกอบด้วยศาลาและอาคารมากมาย ถึง 18 ส่วน ได้แก่ The Big O, Expo Digital Gallery, Sky Tower, Theme Pavilion,Korea Pavilion, MarineLife Pavilion, Climate and Environment Pavilion, Marine Civilization Pavilion/Marine City Pavilion, Marine Industry and Technology Pavilion, International Pavilion, International Organizations Pavilion, Local Government Pavilion, Corporate Pavilion, Expo Hall, Waterfront Plaza,OceanPlaza, Energy Park, Fisheries Experience Zone ซึ่งในส่วนของ International Pavilion ก็มีศาลาไทยร่วมจัดแสดงด้วย โดยมีสัญลักษณ์ "แรงบันดาลใจจากสายน้ำ" ที่ปรากฎอยู่บนจิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นลักษณะเกลียวคลื่นทะเลโอบล้อมเข้าหากันเป็นรูปทางของลูกโลก ถือเป็นตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จากอันดามันและอ่าวไทยที่มีความกลมเกลียว เปรียบเสมือนสายน้ำอันทรงพลัง ที่หล่อเลี้ยงและไหลเวียนในวิถีของคนไทยและทุกคนบนโลก "สีฟ้าครามเข้มและสีเทอร์ควอย" เปรียบเสมือนทะเล (Ocean) และพื้นที่ชายฝั่ง (Coast) สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงาน นั่นคือ "The Living Ocean and Coast" โดยศาลาไทยจะมีสัญลักษณ์นำโชคได้แก่ "สุดสาคร" และ "ม้านิลมังกร" โดยเนื้อหาการจัดแสดงของศาลาไทยจะนำเสนอผ่านตัวละครเอกจากเรื่อง "พระอภัยมณี" โดยมี สุดสาคร ม้านิลมังกร และนางเงือก ดำเนินเรื่องราวผ่านเทคนิคล้ำสมัย
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PRADO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เข้าชมงาน YEOSU EXPO 2012 (รวมบัตรเข้าชมงาน) เต็มวัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง YEOSU สถานที่จัดงาน YEOSU EXPO 2012 Yeosu Korea "The Living Ocean and Coast" (www.expo2012.or.kr) ซึ่งจัดอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันสวยงาม ภายในประกอบด้วยศาลาและอาคารมากมาย ถึง 18 ส่วน ได้แก่ The Big O, Expo Digital Gallery, Sky Tower, Theme Pavilion,Korea Pavilion, MarineLife Pavilion, Climate and Environment Pavilion, Marine Civilization Pavilion/Marine City Pavilion, Marine Industry and Technology Pavilion, International Pavilion, International Organizations Pavilion, Local Government Pavilion, Corporate Pavilion, Expo Hall, Waterfront Plaza,OceanPlaza, Energy Park, Fisheries Experience Zone ซึ่งในส่วนของ International Pavilion ก็มีศาลาไทยร่วมจัดแสดงด้วย โดยมีสัญลักษณ์ "แรงบันดาลใจจากสายน้ำ" ที่ปรากฎอยู่บนจิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นลักษณะเกลียวคลื่นทะเลโอบล้อมเข้าหากันเป็นรูปทางของลูกโลก ถือเป็นตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จากอันดามันและอ่าวไทยที่มีความกลมเกลียว เปรียบเสมือนสายน้ำอันทรงพลัง ที่หล่อเลี้ยงและไหลเวียนในวิถีของคนไทยและทุกคนบนโลก "สีฟ้าครามเข้มและสีเทอร์ควอย" เปรียบเสมือนทะเล (Ocean) และพื้นที่ชายฝั่ง (Coast) สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงาน นั่นคือ "The Living Ocean and Coast" โดยศาลาไทยจะมีสัญลักษณ์นำโชคได้แก่ "สุดสาคร" และ "ม้านิลมังกร" โดยเนื้อหาการจัดแสดงของศาลาไทยจะนำเสนอผ่านตัวละครเอกจากเรื่อง "พระอภัยมณี" โดยมี สุดสาคร ม้านิลมังกร และนางเงือก ดำเนินเรื่องราวผ่านเทคนิคล้ำสมัย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ งาน EXPO (เพื่อความสะดวกสบายในการชมงาน)
** จากนั้นอิสระ ชมงาน YEOSU EXPO 2012 ต่อ จนได้เวลานัดหมาย
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PRADO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ KTX สู่กรุงโซล – ศูนย์โสม – ร้านเครื่องสำอางค์ W.S. -DUTY FREE ร้านสินค้าแบร์นเนมปลอดภาษี – คลองชงเกชอน – ช้อปปิ้งตลาด เมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ค่ำ เมนูเด็ดคาลบี หรือหมูย่างเตาถ่าน อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์โสมเกาหลี เพื่อให้ท่านได้รู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีอย่างลึกซึ้งและแท้จริง โสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โสมเกาหลีได้รับการวิจัยอย่างทุ่มเทมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่าง ๆ เช่น รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลองและเลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นแวะ W.S.Shop ชมนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์และเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางเกาหลี Daejangguem, Rojukiss, Doctor,F, Laneign, Tonimoly และอื่นๆ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Donghwa Duty Free ของบริษัทยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งช้อบปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลี ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" มีห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ ร้านเสื้อผ้า รองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด นำ
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร BIBIMBUB+HOT POT หรือข้าวยำ ซึ่งประกอบด้วยข้าวและ ผัก ต่างๆ ที่อยู่ในหม้อดิน ซึ่งด้านบนจะมีไข่วางไว้ เสริ์ฟให้ท่านได้ทานท่านละ 1 หม้อ และจะทานคู่กับ ซุปหม้อไฟร้อน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ZEUMES HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – บลูเฮ้าส์ - อนุสาวรีย์นกฟินิกซ์ – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกนามุน - โรงงานพลอยสีม่วงแอมมาทีส – ร้านละลายเงินวอน - สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นพาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานนีรถไฟกรุงโซล ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร “ KOONG – Princess Hours “ ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลอาหารการกินห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี จากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี จากนั้นพาท่านรู้จัก ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารจีน
จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไน พลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ร้านละลายเงินวอน สาหร่ายรสต่าง ๆ ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง) จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.40 / 18.40 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 651 / 653
21.10 / 22.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
 

*** โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ และเป็นข้อตกลงเป็นที่ทราบร่วมกัน***
รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

   
   
 

หมายเหตุ :
1.รายการและราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จาก การเมือง สังคม สายการบิน เศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนเหตุผลอื่นๆที่จำเป็น โดยทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทางของคนไทย หรือเอกสารของคนต่างชาติ รวมถึงค่าวีซ่าของคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ***
 
เอกสาร
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
 
เงื่อนไขการจอง

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
5. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย

 
กรณียกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจำทั้งหมด ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

 
หมายเหตุ :
1.รายการและราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จาก การเมือง สังคม สายการบิน เศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนเหตุผลอื่นๆที่จำเป็น โดยทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
 
 
 

 

 

กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

สาขา กรุงเทพฯ
8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
Web : http://www.gustotour.com  Email : gusto@gustotour.com